Urządzenia gaśnicze

Urządzenia gaśnicze

Urządzenia gaśnicze są przeznaczone w decydującej mierze do zwalczania pożarów już w pierwszej fazie ich powstania. Co za tym idzie mają także zapobiegać rozprzestrzenianiu się płomieni, szczególnie do poszczególnych segmentów budynków, ale także niwelować wysoką temperaturę innych części budynku, co mogłoby być przyczyną kolejnego zapalenia lub uszkodzenia istotnych elementów budynku. Wśród urządzeń gaśniczych istnieje kilka stałych typów, które bazują na różnych środkach, m.in. gazie, wodzie, proszkach czy aerozolach, których zadania są bardzo sztywne i z góry ustalone, jeżeli chodzi o urządzenia gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html na terenie miasta Warszawy.


Aby zaistniało niebezpieczeństwo pożaru musi pojawiać się trzy niezbędne czynniki, materiał palny, dostęp tlenu oraz ciepło wraz ze swoim źródłem. Systemy oparte o mgłę wodną eliminują dwa z nich czyli ciepło oraz tlen. Działanie skroplonej wody polega na odebraniu ciepła ze środowiska pożaru, a szybkość oraz zakres powierzchni obejmującej skutecznym działaniem zostaje zwiększona przez rozpylenie wody na drobne cząsteczki lepiej niwelujące ciepło. Rozdrobnienie kropel wodnych na drobinki o średnicy 150 mikrometrów uzyskuje się dzięki specjalnie zaprojektowanym dyszom, w których para wodna tworzona jest pod ciśnieniem bliskim 100 bar. Dodatkowe zalety, jakie mają wodne urządzenia gaśnicze to także możliwość chłodzenia gazów pożarowych czy obniżenie stężenia tlenu w środowisku pożaru, a więc ograniczeniu pożywki dla ognia. Jednocześnie systemy gaśnicze wodne obniżają powstające zadymienie w odniesieniu do urządzeń gaśniczych.


Wstępne gaszenie pożaru przy pomocy systemów opartych o mgłę wodną zapewnia bardzo małe zużycie wody i energii, a więc tą samą ilością jesteśmy w stanie walczyć z większą powierzchnią objętą pożarem. Jednocześnie urządzenia gaśnicze w systemie mgły wodnej są bezpieczne dla użytkowników oraz nie wykazują ujemnego wpływu na środowisko. Kolejną zaletą są stosunkowo ograniczone straty w pomieszczeniach, jakie zawsze wywołuje gaszenie pożaru. Przy użyciu systemu mgły wodnej nie jest wymagana pełna szczelność pomieszczenia. Co więcej, systemy te generują nie tylko niewielkie koszty eksploatacyjne ale i zakupu, a same, poszczególne urządzenia są stosunkowo lekkie i łatwe do obsługi, szczególnie w niesprzyjających warunkach.


Urządzenia gaśnicze oparte o systemy mgły wodnej najczęściej wykorzystywane są w ochronie przeciwpożarowej w pomieszczeniach z urządzeniami technologicznymi, zawierającymi prasy stosowane w przemyśle bądź duża liczbę przewodów kablowych i stacji transformatorowych.

Sama instalacja generująca mgłę wodną, jest dość podobna do systemu opartego o konwencjonalne gaśnice na wodę. Na skład urządzeń gaśniczych tego typu składa się źródło zaopatrzenia w wodę, pompa, dysze rozpylające, przewody rozprowadzające, filtry oraz całościowe systemy wykrywania oraz sterowania. Wykorzystanie systemów i urządzeń gaśniczych w większości przypadków nie jest dobrowolne. W Polsce obowiązujące ustawy i przepisy prawne nakładają obowiązek wyposażenia budynków użyteczności publicznej w urządzenia gaśnicze pozwalające na szybką i sprawna reakcję w trakcie pożaru.